Ochrana majetku pred vytopením

Hlavnou funkciou systému Vodostop je ochrana nehnuteľnosti pred vytopením v dôsledku havárie na vodovodnom rozvode. Pre tieto účely Vodostop využíva sledovanie okamžitého prietoku a sledovanie objemu vody odobratej bez prerušenia. Akonáhle jeden z uka­zovateľov prekročí užívateľom nastavený limit, Vodostop automaticky uzavrie ventil na prívode vody a zabráni tak vzniku ďalších škôd, ktoré by pritekajúca voda spôsobila.

Ochranu pred vytopením dosahuje Vodostop súčinnosťou troch častí:

  • vodomera s pulzným výstupom , ktorý priebežne meria odber vody a odovzdáva informácie o každom odobranom litre vody,
  • riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje prichádzajúce informácie a v prípade detekcie havárie ju akusticky a vizuálne signalizuje a dá pokyn na uzavretie prívodu vody,
  • elektromagnetického ventilu, ktorý sa v prípade havárie na pokyn riadiacej jednotky uzavrie.

Ako riadiacia jednotka detekuju haváriu?

Funkcia č. 1 – objem vody bez prerušenia odberu

Havária je typická trvajúcim odberom vody, ktorý bez ľudského zásahu neprestane. Riadiacia jednotka preto sleduje množstvo vody, ktoré je odoberané bez prerušenia. Akonáhle toto množstvo prekročí užívateľom nastavený limit, považuje to riadiacia jednotka za príznak havárie. Ak kedykoľvek dôjde k prerušeniu odberu vody, počítadlo odobraného množstva sa vynuluje. Napríklad bežná domácnosť súvislo neodoberie viac vody, ako je objem vane (200 až 300 litrov), v prípade sprchy potom 50 až 100 litrov. Vodostop tak zaistí, že v prípade havárie do objektu nevytečú desiatky kubíkov vody, ale iba nastavené množstvo.

Je potrebné zobrať do úvahy, že určitý objem vody obsahujú aj samotné vodovodné rozvody. Ak teda dôjde k havárii a Vodostopu po odobratí nastaveného množstva uzavrie prívodný ventil, voda v rozvodoch bude mať samozrejme tendenciu vytiecť. Konkrétny objem vody uniknutej z rozvodov tak bude závisieť aj na mieste havárie a ďalších okolnostiach, napríklad pri havárii na bojleri môže uniknúť väčšie množstvo vody, ale stále nebude dosahovať hodnôt niekoľkých kubíkov.

Druhá poznámka sa potom týka úmyselného abnormálneho odberu vody. Keď sa chystáte napríklad napustiť bazén, Vodostop by už po chvíľke signalizoval haváriu. Preto je užívateľovi umožnené (opakovaným) stlačením tlačidla Blokovanie na 6 až 24 hodín zablokovať funkciu Vodostopu. Po ubehnutí nastavenej doby (alebo stlačením tlačidla Reset) Vodostop automaticky opäť začne strážiť. Viac sa môžete dočítať v návode.

Funkcia č 2 - okamžitý vysoký prietok

Aby v prípade väčšej havárie nedošlo k odberu celého množstva nastaveného pri Funkcii č 1, je Vodostop vybavený sledovaním okamžitého prietoku. Akonáhle sa prietok zvýši nad limit nastavený užívateľom, je v priebehu 15 sekúnd signalizovaná havária a uzatvorený prívod vody. Do objektu tak vytečie len nepatrné množstvo vody.

Funkcia č 3 - dlhodobé malé úniky

Vodostop je okrem vyššie uvedených funkcií pre detekciu havárií väčšieho rozsahu vybavený aj unikátnou schopnosťou detekovať dlhodobé malé odbery vody, ako sú pretekajúca toaleta, pustený kohútik a pod. Hoci má táto funkcia zmysel predovšetkým pre úsporu vody, môže poslúžiť aj k odhaleniu drobných porúch na vodovodných rozvodoch (v rozsahu od jednotiek litrov za hodinu, podľa typu a citlivosti vodomeru).

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop predáva:
Firemné údaje:
  • IČO: 47051141
  • DIČ: 2023727882
  • IBAN: SK8609000000005040451941
Ďalšie informácie
Kto mi Vodostop nainštaluje?