Popis systému Vodostop

Základná verzia zariadenia sa skladá z troch častí - vodomeru s pulzným výstupom, riadiacej jednotky, ktorá vyhodnocuje dáta z vodomeru, a elektromagnetického ventilu, ktorý na základe pokynu riadiacej jednotky v prípade havárie automaticky uzavrie prívod vody a zabráni tak vzniku väčších škôd. Vodostop je tiež schopný odhaliť dlhodobé malé úniky vody, ako sú pretekajúce WC alebo dlhodobo pustené kohútiky, a znížiť tak zbytočné náklady na vodu. Po montáži a nastavení Vodostop žiadnym spôsobom neobmedzuje bežnú prevádzku v zabezpečenej nehnuteľnosti.

Riadiacu jednotku je možné podľa požiadaviek zákazníka napojiť na systém centrálnej ochrany, doplniť o SMS bránu, či vybaviť prepínaním doby slabého a silného odberu.

Systém Vodostop je elektronické bezpečnostné zariadenie, ktoré predchádza škodám spôsobeným haváriami vodovodných rozvodov. Pracuje samočinne, pri detekcii havárie na vodovodných rozvodoch systém uzavrie hlavný prívod vody do chráneného priestoru alebo objektu, čím zabráni nekontrolovanému vytekaniu vody a zamedzí tak škodám, ktoré by inak prúdiaca voda spôsobila.

Systém Vodostop je možné naprogramovať na samočinné uzatvorenie prívodu vody do objektu na dobu, keď už nie je používaný na prevádzku a na opätovné otvorenie prívodu vody, keď k užívaniu objektu znova dochádza. Jedná sa o systém s funkciou odlišných režimov a limitov pre zvýšenú a zníženú prevádzku s automatickým prechodom na tieto režimy.

Ochrana systémom Vodostop zahrňuje:

  • havárie vodovodných rozvodov v bytových a nebytových priestoroch
  • poškodené prívody spotrebičov (umývačky, práčky, zásobníky TUV a iné)
  • poškodené prívody vodovodných batérií, sprchy, WC
  • netesniacie vodovodné batérie, kohútiky
  • pretekajúca toaleta
  • a iné

Systém sa skladá z riadiacej jednotky, vodomeru s elektronickým výstupom a elektromagnetického uzatváracieho ventilu.

Riadiaca jednotka

Tento multimediálny obsah vyžaduje najnovšiu verziu Adobe Flash Player.

Získat Adobe Flash player

Vodomer s elektronickým výstupom

Vodomer s elektronickým výstupom (generátorom impulzov) je neoddeliteľnou súčasťou systému Vodostop. Vodomer s elektronickým výstupom sa montuje do série na prívodné potrubie za existujúci vodomer tak, aby nebol porušený vodomer slúžiaci potrebám vodární k odpočtom spotrebovanej vody. Pre správnu funkciu systému Vodostop je nevyhnuté inštalovať vodomer iba na vodorovné potrubie. Pri montáži na zvislé potrubie môže byť funkcia zariadenia nespoľahlivá. Vodomer monitoruje prietok vody potrubím, prostredníctvom elektronického výstupu vysiela hodnoty o prietokoch vody do riadiacej jednotky, ktorá podľa užívateľského nastavenia vyhodnocuje prietok vody potrubím buď ako bežný odber, alebo ako odber havarijný. Súčasťou vodomeru je kábel na pripojenie k riadiacej jednotke.

Elektromagnetický uzatvárací ventil

Tretím a rovnako dôležitým konštrukčným prvkom systému Vodostop je elektromagnetický uzatvárací ventil. Inštaluje sa na prívodné potrubie čo najbližšie hlavnému uzáveru vody. Ak vyhodnotí riadiaca jednotka havarijný stav vodovodných rozvodov, elektromagnetický uzatvárací ventil na jej pokyn automaticky uzavrie prívod vody do vodovodných rozvodov a zabráni tak možným škodám na majetku, ktoré by inak vytekajúca voda spôsobila.

Elektromagnetické uzatváracie ventily sú vyrábané v dvoch variantoch:

Ventil1. S pozitívnou logikou – pri výpadku elektrickej energie sa ventil samočinne uzavrie, ak dôjde k obnove dodávky elektriny, ventil sa opäť samočinne otvorí, netreba žiadneho dodatočného zásahu. Ak ale potrebujete aj v čase výpadku elektrickej energie vodu používať, ventil je možné otvoriť manuálne otočením "šrúbenia", ako ukazuje šípka na obrázku. Ventil bude takto počas výpadku elektrickej energie otvorený, je možné normálne používať vodu v plnom rozsahu.

Pozor - dôležité!

Ak ste ventil pri výpadku elektrickej energie ručne otvorili, musíte ho po obnovení dodávky elektrického prúdu opäť ručne vrátiť do polohy pred manuálnym otvorením. Ak by ste tak neurobili, ventil bude stále otvorený a riadiaca jednotka nebude mať na jeho funkciu žiadny vplyv.

2. S negatívnou logikou – pri prerušení dodávky elektrickej energie je ventil stále otvorený, Systém Vodostop nevyžaduje žiadny zásah obsluhy, počas výpadku elektrickej energie systém Vodostop neplní svoju ochrannú funkciu, po obnovení dodávky sa opäť systém Vodostop uvedie do pôvodného užívateľom nastaveného režimu a plní svoju ochrannú funkciu.

V konečnom efekte prevencie havárie nie je medzi použitím ventilu s pozitívnou alebo negatívnou logikou rozdiel. Použitie ventilu s negatívnou logikou sa javí ako pohodlnejšie a tiež ekonomickejšie vďaka nižšej spotrebe elektrickej energie (cca 3 EUR / rok namiesto 17 EUR / rok pri ventile s pozitívnou logikou). Systém Vodostop je štandardne dodávaný s elektromagnetickým uzatváracím ventilom s negatívnou logikou.

Inštruktážne video

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop predáva:
Firemné údaje:
  • IČO: 47051141
  • DIČ: 2023727882
  • IBAN: SK8609000000005040451941
Ďalšie informácie
Kto mi Vodostop nainštaluje?